In de kijker

VCB overlegt met Vlaamse regering

Op 7 maart heeft de Vlaamse Confederatie Bouw overleg gepleegd met de Vlaamse regering in het kader van het VBOC (Vlaams Bouwoverlegcomité). Naast minister-president Peeters namen ook de ministers Crevits, Muyters en Van den Bossche aan het overleg deel.

De Vlaamse regering deelde mee dat zij in 2013 voor 3,6 miljard euro zal investeren, ongeveer evenveel als met de oorspronkelijke begroting van 2012. Bovendien zou daar nog een belangrijk investeringsbedrag bijkomen vanuit het FFEU (Financieringsfonds voor Eenmalige Investeringsuitgaven). Tegelijk stelde de VCB vast dat op de investeringskredieten van de Vlaamse begroting van 2012 en op de middelen van het FFEU meer dan 400 miljoen euro nog niet waren vastgelegd. De VCB drong erop aan deze middelen die dus onbenut zijn gebleven, zo snel mogelijk om te zetten in concrete aanbestedingen. Door de achterblijvende gemeentelijke investeringen heeft de Vlaamse bouw deze extra impuls meer dan nodig.

Toenemende beschikbaarheidsvergoedingen

Samen met ORI, de brancheorganisatie van de advies- en ingenieursbureaus, merkte de VCB op dat de beschikbaarheidsvergoedingen voor PPS-projecten de reguliere investeringskredieten steeds meer dreigen te verdringen. Tegen 2019 zou ongeveer de helft van het investeringsbudget van het agentschap Wegen en Verkeer opgaan aan beschikbaarheidsvergoedingen. Minister Muyters gaf toe dat de beschikbaarheidsvergoedingen voor Via-Invest en voor het PPS-programma in de scholenbouw effectief met reguliere beleidskredieten zullen worden betaald. Minister Crevits deelde mee dat de samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten werden versoepeld om gemengde investeringsprojecten van gemeente(n) en gewest te versnellen.

Momenteel beschikt elke Vlaamse instelling over een eigen huisvestingsdienst. Omdat deze werkwijze tot versnippering leidt, pleitte de VCB voor een Vlaamse gebouwendienst. De Vlaamse regering beloofde haar Agentschap voor Facilitair Management te versterken en de verschillende huisvestingsdiensten meer te laten samenwerken. Een van de doelstellingen van deze samenwerking bestaat precies in de uitwerking van standaarden.

Bindende termijnen

De VCB vroeg de omgevingsvergunning die de bouw- en milieuvergunning zou gaan integreren, te koppelen aan bindende termijnen. Minister-president Peeters stelde zelf ook maximale garanties te willen dat de omgevingsvergunning effectief tot vooruitgang leidt. Tevens pleitte de VCB voor een technisch nazicht van het nieuw erfgoeddecreet om een overdaad aan ambtelijke machtigingen te voorkomen.

Over de amendementen op het grond- en pandendecreet die recentelijk in het Vlaams parlement werden ingediend en de sociale lasten op private ontwikkelingen verder verzwaarden, wordt nog advies ingewonnen bij de Raad van State. Minister Van den Bossche beloofde dat hierover tegelijk overleg met de sector zal plaatsvinden.

De VCB pleitte tevens voor een ambitieus programma om bestaande woningen te renoveren. Minister Van den Bossche verwees daarbij naar het Vlaams klimaatbeleidsplan 2013-2020. In dit kader worden de oprichting van een sloopfonds en versterkte premies voor sloop en wederopbouw en voor diepgaande renovaties overwogen. De minister was bereid bij de herziening van het contract voor de verzekering gewaarborgd wonen de grensbedragen voor de in aanmerking komende woningen te verhogen. Zij wil ook bekijken of premies voor energiebesparende investeringen voor een volledig appartementsblok kunnen gelden. Wat betreft de woonbonus beloofde de regering al de bestaande engagementen te blijven honoreren voor alle leningen voor datum van overdracht van de bevoegdheid van de federale naar de Vlaamse regering.