In de kijker

Interesse in BIM ? Schrijf uw bedrijf in voor de BIM-cluster !

BIM of 'Bouw Informatie Model' wordt met reden gezien als hét middel bij uitstek om faalkosten te vermijden en de kwaliteit van het bouwproces te verbeteren, om zo de marges te vergroten en de concurrentiepositie van onze bouwbedrijven te versterken. Opdat de BIM-technologie een stevige voet aan de grond zou krijgen, werd door een aantal Vlaamse voortrekkersbedrijven beslist om een BIM-cluster op te richten. Het consortium diende midden december 2015 een clustervoorstel in bij de Vlaamse overheid (VLAIO). Na een positieve beoordeling mag er eind april een finaal voorstel ingediend worden. 

De cluster wil in eerste instantie samenwerking tussen deelnemende bouwbedrijven en –professionelen initiëren, en wil vervolgens ook verder gaan in de BIM-technologie door componenten als BIM-compatibele databanken en “plug-in tools” verder te ontwikkelen. Doel is uiteraard te komen tot tijdswinst, een betere projectbeheersing, fouteliminatie, enz. 

Bedrijven die al bezig zijn met BIM of denken hiermee van start te gaan, worden vriendelijk uitgenodigd om toe te treden tot het consortium van geëngageerde bedrijven om zo de BIM-Cluster, die ook ondersteund wordt door het WTCB en de VCB, te versterken. Geïnteresseerde bedrijven kunnen nog steeds instappen en voor iedere € die geïnvesteerd wordt vanuit het bedrijfsleven, investeert de Vlaamse overheid een gelijk deel.

Enkele concrete doelstellingen van de op te richten cluster: 

  1. De cluster zal specifiek samenwerkingsobstakels inventariseren en wegwerken door duidelijke afspraken vast te leggen tussen bouwpartners. De cluster bestaat uit een groep van voortrekkers die hiermee sneller en concreter aan de slag kunnen.  

  2. Om BIM ingang te laten vinden, moeten bouwpartners een BIM-niveau (LOD) en BIM-competenties kunnen declareren, zodat potentiële samenwerkingsverbanden in de markt zichtbaar worden. Voor de clusterbedrijven betekent dit weten met wie wel of niet samengewerkt kan worden, bv. in het kader van een “DBFM”-project (“Design”, “Build”, “Finance”, “Maintain”). 

  3. De cluster moet Vlaamse softwareontwikkelaars in contact brengen met de betrokkenen, maar ook met de onderzoekswereld en de overheid. De BIM-gebruikers kunnen in de clusterwerking hun verlangens uiten op vlak van plug-in software die helpt om het werk beter, met minder fouten en sneller te kunnen uitvoeren.  

  4. Vermits databanken een essentiële rol spelen in de BIM-context, zal de cluster zorgen voor de links tussen de Vlaamse bedrijven en de relevante nationale en internationale databanken. Het ontbreken van Vlaamse gegevens en producten in deze databanken is immers een bedreiging voor de export van talloze bouwproducten. 

  5. Alle bereikte doelstellingen moeten zoveel mogelijk in overeenstemming met buitenlandse praktijken gebracht worden en omgekeerd dienen nieuwe verworvenheden ook geëxporteerd te worden naar en/of verdedigd te worden in het buitenland (in het bijzonder de databanken). Netwerking met het buitenland is belangrijk om de clusterbedrijven toe te laten de verworven BIM-technologie ook in het buitenland toe te passen zonder veel aanpassingsmoeilijkheden.

Bent u geïnteresseerd om toe te treden tot de cluster, neem dan contact op met Bart Ingelaere van het WTCB (bart.ingelaere@bbri.be) voor meer informatie en de bespreking van de toetredingsvoorwaarden.

> Neem ook alvast een kijkje op de website van WTCB.