Visierapport 2020

Generatie Z, talenten netwerken voor een betere leefwereld

Generatie Z betreedt nu de arbeidsmarkt en is dus ook de generatie die de bouwsector moet aanspreken om een toekomst op te bouwen. In dit visierapport bekijken we hoe we in de bouwwereld op de mentaliteit van deze generatie kunnen inspelen en analyseren we in welke mate de bouwberoepen momenteel veranderen. Verder onderzoeken we welke inspanningen de bouwsector kan leveren om (jonge) mensen aan te trekken en analyseren we de nieuwe Vlaamse beleidsnota’s waarin de nadruk ligt op een toenemende vernetwerking tussen bouw en overheid.

Dit visierapport brengt de bouwstenen aan om een ruim publiek te overtuigen van de talrijke jobopportuniteiten in de bouw: de jongeren, maar ook hun ouders, hun vrienden en kennissen, hun leerkrachten en docenten.

Hoofdstuk 1: Belang van netwerking in de jeugdcultuur

In dit hoofdstuk bespreken we de vier generaties in de huidige werkende bevolking en hoe zij verschillen op de werkvloer. We peilen daarnaast naar de interessegebieden van de jongere generaties en de communicatiekanalen die zij gebruiken. Dat is niet alleen belangrijk voor de sector maar ook voor de bedrijven om meer medewerkers uit de jongste generatie aan te trekken en te behouden.

Getuigenissen:

 
 

Hoofdstuk 2: Recentste evoluties in netwerken in de bouw

In hoofdstuk 2 gaan we dieper in op de vernetwerking van de bouw. Van het bouwbedrijf zelf als lerend netwerk en de toenemende netwerking tussen bedrijven tot het groeiend belang van zogenaamde sectoroverschrijdende ‘ecosystemen’ van bouw- en andere bedrijven om vorderingen te kunnen maken op het vlak van belangrijke uitdagingen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan efficiënter en tegelijk kwalitatiever bouwen, circulair bouwen, klimaatverandering en -beheersing.

Getuigenissen:

Hoofdstuk 3: Vertaling van nieuwste trends naar opleidingen

In dit hoofdstuk schetsen we de vertaling van de netwerktrends naar de bouwopleidingen. We tonen de blijvend tekortschietende instroom voor zowel arbeiders- als bediendefuncties aan en gaan dieper in op een aantal kwalitatieve tekorten bij pas afgestudeerden. Tenslotte geven we concrete voorbeelden van hoe scholen proberen om hun aanbod bij de nieuwste noden van de sector te laten aansluiten.

Getuigenissen:

 
 

Hoofdstuk 4: Oplossingen vanuit bouwbedrijven en bouwsector via netwerking

Kwaliteitsvol informeren over de arbeidsmarkt, meer halen uit digitalisering, actief inzetten op vaardigheden, werk aantrekkelijker maken en inclusiever activeren naar werkenden en niet-actieven. Dit zijn de vijf actieterreinen die naar boven kwamen in een rapport van het steunpunt Werk over de arbeidskrapte in Vlaanderen. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op wat dit concreet betekent voor de bouwsector en hoe netwerking en samenwerking hierbij kunnen helpen.

Getuigenissen:

Hoofdstuk 5: Verbanden met netwerkvorming in nieuwe Vlaamse regering

In het najaar van 2019 zetten de Vlaamse ministers het regeerakkoord voor 2019-2024 om in beleidsnota’s die de contouren voor hun beleid vastleggen. In hoofdstuk 5 gaan we na in welke mate netwerken en samenwerkingsverbanden in deze beleidsnota’s een rol spelen en welke rol de bouwsector daarin kan vervullen.

Getuigenissen:

 


 

Algemeen besluit

Nu bouwbedrijven fungeren als lerende netwerken is het aan hen om de integratie van de millenials en vooral generatie Z vlot te laten verlopen. Met onder andere een bottom-up cultuur, digitale samenwerkingsplatformen en een meer werknemersgericht opleidingsbeleid wordt hiervoor meer ruimte gecreëerd. De bouw heeft de jongere generaties heel wat te bieden, maar is het is belangrijk om te focussen op hoe de bouwbedrijven en -beroepen zullen evolueren en op de sterk toegenomen kansen op cocreatie, innovatie en netwerking die de bouw in de 21ste eeuw zal bieden.