Press room

Slechts 1,5% van Vlaams woningpatrimonium gerenoveerd

Alle bestaande woningen even energiezuinig maken als nieuwe 

Zoals het WWF recentelijk aangaf, is onze ecologische voetafdruk zeer hoog omwille van ons sterk verouderd woningbestand. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zal deze voetafdruk pas fors kunnen afnemen als bestaande woningen even energiezuinig worden als nieuwe. Dan zal België in de WWF-rangschikking op de eerste plaats kunnen eindigen in plaats van bij de laatste. De overheid moet daarom niet alleen voor nieuwe maar ook voor bestaande woningen energiebesparende investeringen opleggen. Per jaar moet minstens 2,5% van het woningpatrimonium grondig worden gerenoveerd of door vernieuwbouw vervangen. Het huidige renovatieritme ligt niet hoger dan 1,5%.

Ongeveer 71% van de Vlaamse woningen dateert van voor 1981. We kunnen ervan uitgaan dat zij bijna allemaal ongeïsoleerd waren wanneer ze werden opgericht. Zowat twee miljoen woningen hebben dus nood aan een grondige energiebesparende renovatie. In 2012 en 2013 werd amper voor 0,7% van het bestaande woningpatrimonium een vergunning voor een vergunningsplichtige renovatie toegekend. Het gaat daarbij om de meer ingrijpende investeringen. Op basis van het aantal toegekende hypothecaire kredieten voor woningrenovaties komen we ook op niet meer dan 1,5% van het bestaande woningpatrimonium dat op jaarbasis wordt gerenoveerd.

Dat renovatieritme moet fors worden verhoogd om tegen 2050 een energieneutraal woningpatrimonium gerealiseerd te krijgen. De nieuwe Vlaamse regering moet daartoe nu een plan op lange termijn ontwikkelen. Een cruciaal element daarbij is de verstrenging van de energie-eisen voor bestaande woningen. Daarvoor moeten volgens de VCB verplichtingen gelden zoals bij nieuwbouw.

De Vlaamse overheid heeft daartoe nog maar de eerste stappen gezet. Bij renovaties en functiewijzigingen gelden vanaf 2015 installatie-eisen voor verwarming, sanitair warm water, koeling, ventilatie, verlichting en energiemonitoring. Het maximale E-peil bij renovaties wordt E90. Maar deze eis geldt enkel voor ingrijpende renovaties. Een ingrijpende energetische renovatie is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de buitenmuren. Het toepassingsgebied voor deze eis blijft dus vooralsnog beperkt.

Maar uit het regeerakkoord van de nieuwe regering blijkt dat zij op dit vlak verdere stappen wil zetten. In het regeerakkoord luidt dit als volgt: “We evalueren het energierenovatieprogramma 2020 uit 2007, verhogen de ambitie waar mogelijk en stellen het bij tot 2030. We voeren de ambitie in energie-efficiëntie op door verder in te zetten op hoogrendementsglas, muurisolatie en hoogrendementsverwarming en maken onder meer hiervoor nieuwe minimale kwaliteitsnormen op.” De VCB staat achter de idee om niet alleen aan nieuwbouw maar ook aan bestaande woningen energiebesparende maatregelen op te leggen. Die moeten op termijn even streng worden als voor nieuwe woningen.

De VCB heeft berekend dat het huidige maximale peil voor nieuwbouw E60 op lange termijn tot een aanzienlijke vermindering van de energiefactuur leidt, reeds met ongeveer 45.000 euro in vergelijking met een E100-woning en met meer dan 100.000 euro in vergelijking met een bestaande woning zoals die nog tot in de jaren 70 werd gebouwd. Voor oudere woningen uit de jaren 70 en daarvoor is de energiefactuur zo hoog dat zij een zeer belangrijk deel van het pensioen gaat opslorpen. Door strengere eisen voor bestaande woningen moet de Vlaamse regering voorkomen dat gezinnen in de toekomst hun pensioen figuurlijk moeten opstoken. Wanneer de renovatie economisch niet rendabel is, moet de overheid gezinnen aanmoedigen tot de sloop van de bestaande woning en hun vervanging door energiezuinige nieuwbouw.