Press room

Sloopopvolgingsplan vanaf vandaag verplicht bij aanvraag omgevingsvergunning

Eerste belangrijke stap in de gecontroleerde verwijdering van asbest uit het milieu

Op 23 februari 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad een besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het VLAREMA, met inwerkingtreding op 5 maart 2018.[1] De bepalingen, gewijzigd bij artikel 22 van dit besluit, gelden voor alle bouwwerken en infrastructuurwerken waarvoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt aangevraagd vanaf 3 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit, 5 juni 2018.

De publicatie van dit besluit vormt eerste belangrijke stap in de gecontroleerde verwijdering van asbest uit het milieu. 

Vanaf  vandaag moet er bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bepaalde werken een sloopopvolgingsplan gevoegd worden.

Deze verplichting geldt voor:

  1. de sloop, renovatie of ontmanteling van niet-residentiële gebouwen met een totaal bouwvolume van meer dan 1000 m³ waarop de vergunning betrekking heeft;
  2. de sloop, renovatie of ontmanteling van in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m³, met uitzondering van eengezinswoningen, waarop de vergunning betrekking heeft;
  3. infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een volume van meer dan 250 m³.

In dit sloopopvolgingsplan dienen niet alleen de gevaarlijke afvalstoffen geïdentificeerd te worden maar wordt er ook aangegeven op welke wijze deze dienen verwijderd te worden.

Asbest is uiteraard de  meest voorkomende gevaarlijke stof. Een correcte verwijdering met de nodige veiligheidsmaatregelen  zowel voor werknemers , bevolking als milieu is dan ook van cruciaal belang.

Het sloopopvolgingsplan is hierbij een belangrijk hulpmiddel voor de sloper. Het geeft ook de nodige informatie aan de bouwheer zodat deze kan toezien op de vakkundige verwijdering van de gevaarlijk afvalstoffen.

Kortom een degelijk sloopopvolgingsplan is een garantie voor de bescherming van mens en milieu bij sloopwerken.

[1] Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, BS 23 februari 2018,p. 15865