Press room

Immoterrae zet schouders onder veilig grondverzet in Franse Seinevallei

Vlaamse knowhow draagt bij tot oplossing grondoverschotten in Frankrijk

Het afgelopen decennium heeft Vlaanderen zich ontpopt tot specialist in grondverzet. De knowhow in onze regio is intussen dermate ontwikkeld dat we als voorloper in Europa bekend staan. De NV Immoterrae is een exponent van deze trend met een uitgesproken expertise in milieurisico’s en bodemverontreiniging op juridisch, milieutechnisch en financieel vlak. Deze nv werd in 2011 opgericht door de Vlaamse Confederatie Bouw om bouwheren en uitvoerders van bouwprojecten bij te staan. Nu wendt Immoterrae haar expertise ook aan in een groots opgezet project in een regio die zich uitstrekt van Île-de-France tot een deel van Normandië.

De grondverzetsregeling in Vlaanderen baseert zich op het Europees standstill-principe dat waakt over het behoud van milieukwaliteit van de bodem. In Vlaanderen is men er in geslaagd om vlot en veilig uitgegraven grond te vervoeren van de ene regio naar de andere zonder de kwaliteit van de ontvangende bodem aan te tasten. Dankzij duidelijke normen moet de ontvangende bodem bovendien niet altijd voorafgaandelijk geanalyseerd worden. Dit betekent een aanzienlijke tijdswinst.

Aangezien dit systeem succesvol is gebleken, ondersteunt de Franse overheid het pilootproject GEOBAPA, dat deze knowhow wil vertalen naar een Franse context, meer bepaald in de Seinevallei en Île de France. Immers, vandaag beschikt onze zuiderbuur niet over een methodiek of regelgeving om vlot en veilig grondverzet in de praktijk toe te passen. Een knelpunt, aangezien er grote werken in het verschiet liggen, die de verwerking zullen vergen van aanzienlijke grondoverschotten. Dat was in Vlaanderen ook het geval aan de vooravond van de lancering van de grondverzetsregeling zo’n twaalf jaar geleden.

In het verlengde van de recente klimaatconferentie in Parijs, werd in Frankrijk daarenboven het hergebruik van uitgegraven bodem en van bouw- en sloopafval hoog op de agenda geplaatst. Het project GEOBAPA kan een belangrijke bijdrage leveren.

Dat project is in handen van een consortium van studiebureaus met expertise in bodemonderzoek, -statistiek, -tracering en -attestering. Samen willen zij de bodemkwaliteit van de regio in kaart brengen om een gedegen databank op te zetten. Immoterrae zet op haar beurt haar ruime praktijkervaring in om de  omslag te maken naar een gebruiksvriendelijk instrument dat vlot en veilig grondtransport mogelijk maakt.

Om die databank vorm te geven zullen de bestaande bodemgegevens worden aangevuld met bijkomende steekproeven waar nodig. Vervolgens zal het consortium deelgebieden definiëren naargelang de bodemkwaliteit. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de aanwezigheid van industrie, residentiële zones enz. Van zodra de hele regio in kaart is gebracht, volstaat het om het om de info over de uit te graven bodem te vergelijken met de resultaten in de databank om een kwaliteitsvol grondtransport op te zetten.

De cruciale rol van nv Immoterrae binnen dit pilootproject, dat in Frankrijk met grote interesse wordt opgevolgd, betekent een valorisatie van haar jarenlange multidisciplinaire praktijkervaring in –bouwprojecten op (potentieel) verontreinigde gronden, als partner van overheden en projectontwikkelaars.

De Vlaamse Confederatie Bouw zet al jarenlang haar schouders onder een waterdichte kringloop van grondverzet in Vlaanderen om haar leden te kunnen voorzien van snelle en veilige grondtransporten. Haar tagline ‘bouw, energie en milieu’ vindt intussen ook haar weerslag in nieuwe initiatieven zoals Tracimat om sloop- en bouwafval te traceren en klaar te stomen als grondstof voor nieuwe toepassingen; en het project Groen in de bouw dat het belang en de kennis over natuurversterkende materialen en bouwtechnieken onder de aandacht wil brengen.

Meer weten over deze nieuwe initiatieven?