Press room

Oplossing voor verwijdering van asbest in Vlaanderen

Nog begin 2017 concrete oplossing voor verwijdering van asbest in Vlaanderen 

Dankzij sloopinventaris in combinatie met sloopbeheersysteem 

Gisteren en vandaag is in de media opnieuw de asbestproblematiek ter sprake gekomen. Maar volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is een oplossing nabij. Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking. Bij de indiening van zo’n vergunning zal de aanvrager verplicht zijn een sloopinventaris toe te voegen telkens wanneer de regelgeving dit vereist. Daardoor zullen slopers perfect weten of in het gebouw al dan niet asbest zit. Bovendien zal normaliter vanaf april 2017 een sloopbeheersysteem in voege treden. Daardoor zullen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen na de sloop gescheiden blijven. 

De invoering van een sloopinventaris dateert al van mei 2009. De inventaris moet worden opgesteld vóór de afbraak of ontmanteling van bedrijfsgebouwen en gebouwen met een bouwvolume van 1.000 m³ of meer die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen hebben. Zo’n inventaris beperkt zich niet tot een identificatie en oplijsting van de gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstromen die bij de sloop of ontmanteling zullen vrijkomen. De sloopinventaris geeft ook aan waar deze materialen zich bevinden in het gebouw.  

Hoewel de inventaris een belangrijk instrument is bij de planning, uitvoering en opvolging van sloop- en ontmantelingswerken, wordt die vandaag de dag nog te weinig opgemaakt. Zolang nog onvoldoende selectief gesloopt wordt, verhoogt het risico dat niet-gevaarlijke afvalstoffen verontreinigd raken met gevaarlijke afvalstoffen, met asbest als voornaamste contaminant.

Door de integratie van de sloopinventaris in de aanvraagformulieren voor een omgevingsvergunning kan de overheid de inventarisatie van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gemakkelijker afdwingen. Dat heeft ook voor de opdrachtgever belangrijke voordelen. Dankzij een correcte meetstaat bij de aanbesteding van de sloopwerken kan de sloper met kennis van zaken prijs geven. Het risico op onverwachte kosten daalt.  

Daarenboven verplicht het nieuwe eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten de exploitanten van breekinstallaties ertoe bij de acceptatie van puin een onderscheid te maken tussen puin met een laag milieurisicoprofiel en puin met een hoog milieurisicoprofiel. Puin zal enkel een laag milieurisicoprofiel kunnen krijgen en tegen een lagere prijs worden gebroken als het van een selectieve sloop komt en daarna een ketenzorgsysteem heeft doorlopen. Het verschil in verwerkingskost zal de verschillende bouwpartijen ertoe aansporen om gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbest, apart te houden van niet-gevaarlijke afvalstoffen. 

Bovendien krijgt de opdrachtgever dankzij de sloopinventaris en een sloopbeheersysteem de garantie dat alle afvalstoffen op een legale wijze verwijderd worden. Dat is trouwens niet alleen voor de opdrachtgever zelf een positieve zaak maar uiteindelijk ook voor de volledige gemeenschap.