Press room

Van verkoop van woningen gebruik maken om te renoveren

90 % van bestaande woningen kan tegen 2050 E60-peil bereiken 

Jaarlijks wisselen ongeveer 80.000 woningen van eigenaar. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelt voor om van elke transactie gebruik te maken om de nieuwe eigenaar ertoe te verplichten de woning energiezuiniger te maken. De VCB heeft berekend dat op die manier tegen 2050 90% van het Vlaams woningpatrimonium zal gerenoveerd zijn. Het is precies de doelstelling van het Vlaams renovatiepact om tegen 2050 al de bestaande woningen fors energiezuiniger te maken. 

De VCB schat dat momenteel nog maar circa 150.000 woningen een E-peil van 60 en lager hebben: alle woningen die na 2014 tot stand kwamen en een aantal woningen die de jaren voordien op dit strengere maximale E-peil voorop liepen. 

In het Vlaams renovatiepact werd afgesproken om al de bestaande woningen veel energiezuiniger te krijgen dan nu. Zij zouden tegen 2050 allemaal een E-peil van 60 en lager moeten hebben. Dat betekent dat nog 2,77 miljoen bestaande woningen energiezuiniger moeten worden gemaakt. 

Uit een eerder onderzoek van de VCB is al gebleken dat ongeveer 50% van de kopers van een woning de woning renoveert in het eerste jaar na de aankoop en ongeveer 75% binnen de drie jaar. De aankoop van een bestaande woning is een cruciaal moment om de woning te renoveren. Volgens de VCB moet van dit kantelmoment gebruik worden gemaakt om de nieuwe eigenaars ertoe te verplichten de woning ook grondig energiezuiniger te maken. 

Meer inzicht leidt tot lagere prijzen

Het is daarbij wel belangrijk dat kopers voor de aankoop van een bestaande woning duidelijker dan nu zicht krijgen op de noodzakelijke investeringskosten. Op die manier zullen zij, wanneer zij een bod doen op een bestaande woning, daar rekening mee houden. 

Vandaag gebeurt het te vaak dat kopers tegen elkaar opbieden voor bestaande woningen die heel veel energie verbruiken. Zij beseffen onvoldoende de investeringen die nodig zijn om de energiefactuur omlaag te krijgen. Bestaande woningen worden daardoor te duur verkocht. De kopers hebben nadien te weinig middelen over om de aangekochte woningen energiezuiniger te maken.  

Als kopers meer inzicht krijgen in de woonkosten en met name in de energiefactuur en de vereiste investeringen om die te verlagen, zullen zij een rationelere beslissing nemen bij de aankoop van een woning en zullen de prijzen voor bestaande woningen dalen. Op die manier komt meer ruimte vrij om te investeren.

De VCB gelooft niet dat louter sensibilisering en subsidiëring zullen volstaan om tegen 2050 alle Vlaamse woningen energiezuiniger te krijgen. Er moeten verplichtingen komen, aangevuld met betere informatie over de staat van de bestaande woningen en financiële stimuli. 

Renovatieritme versnellen

Momenteel worden jaarlijks amper 0,7% van de bestaande woningen in Vlaanderen grondig gerenoveerd. Het ziet er trouwens niet naar uit dat dit renovatieritme momenteel al sterk aan het stijgen is. Bijkomende maatregelen zijn noodzakelijk. Enkel een verplichting binnen de vijf jaar na de aankoop kan dit renovatieritme gevoelig optrekken. 

Jaarlijks wisselen ongeveer 80.000 woningen van eigenaar. Als van deze eigenaarswissel gebruik wordt gemaakt om de bestaande woningen te renoveren, stijgt het renovatieritme van 0,7% naar 3,4% per jaar. Volgens berekeningen van de VCB zouden op die manier tegen 2050 90% van de 2,9 miljoen woningen in Vlaanderen tot een E-peil van 60 en lager gerenoveerd geraken. De maatschappelijke kost van deze maatregel zal beperkt zijn omdat de renovatieplicht wordt verbonden aan een verkoop dewelke sowieso een natuurlijk renovatiemoment is.

160411grafiekrenovatieritme.jpg