Press room

Opbrengsten kilometerheffing meer voor investeringen zoniet verder jobverlies

De opbrengsten uit de kilometerheffing voor vrachtwagens stellen de Vlaamse regering in staat om in de tweede helft van 2016 en in 2017 in totaal voor 140 miljoen euro extra te investeren in wegen. Dat heeft minister Weyts zopas bekendgemaakt. Maar de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) wijst erop dat tegelijk 181 miljoen euro van deze inkomsten in het algemeen budget zullen terechtkomen. Gezien de grote investeringsbehoeften en om de circa 7.000 resterende jobs in de wegenbouw te vrijwaren vraagt de VCB dat een groter deel van de inkomsten naar investeringen in transportinfrastructuur zou gaan. 

De VCB staat positief tegenover het feit dat de kilometerheffing op korte termijn alvast tot 140 miljoen euro extra investeringen in transportinfrastructuur zal leiden. Er bestaat immers een belangrijke behoefte aan structureel onderhoud en tegelijk moet de Vlaamse overheid op korte termijn werk maken van de realisatie van missing links en de nog resterende gevaarlijke verkeerspunten wegwerken. Bovendien is het aantal jobs in de wegenbouw van 2011 tot 2015 met ongeveer 2.500 afgenomen. 

Bij de 140 miljoen euro extra die minister Weyts belooft, plaatst de VCB wel twee kanttekeningen. Vooreerst blijkt dit bedrag niet volledig vast te liggen. Het gaat nog altijd om ramingen. Als de inkomsten uit de kilometerheffing tegenvallen, zullen er minder middelen naar investeringen gaan. Bovendien berekent minister Weyts deze extra 140 miljoen euro op basis van een relatief laag basisbudget van 350 miljoen euro. De voorbije jaren investeerde het agentschap Wegen en Verkeer beduidend meer: 398 miljoen euro in 2011, 446 miljoen euro in 2012, 416 miljoen euro in 2013 en 395 miljoen euro in 2014. Zo blijkt uit het laatste jaarrapport van het agentschap.

De kilometerheffing op vrachtwagens schept mogelijkheden om op termijn de investeringen in wegen en bruggen fors op te drijven. De netto opbrengsten voor 2017 worden geschat op 315 miljoen euro. Hiervan zal maar liefst 181 miljoen euro naar algemene middelen gaan. Het grootste deel van de opbrengsten van de kilometerheffing vloeit dus niet terug naar de gebruiker. 

Volgens de VCB moet de Vlaamse regering ervoor zorgen dat de opbrengsten van de kilometerheffing maximaal worden ingezet voor investeringen. Volgens de Europese tolrichtlijn moeten de inkomsten van een kilometerheffing in principe aangewend worden ten voordele van de vervoerssector en voor de optimalisering van het volledige vervoerssysteem.  

De VCB vraagt dan ook aan de Vlaamse regering om voor 2017, wanneer er meer duidelijkheid is over de kosten en opbrengsten van de kilometerheffing, te bekijken hoe de opbrengsten in grotere mate voor investeringen kunnen worden ingezet. 

Het verlies aan jobs in de wegenbouw heeft in belangrijke mate te maken met de forse vermindering van de gemeentelijke investeringen. Deze achteruitgang vormt juist een bijkomende reden voor de Vlaamse overheid om haar investeringen in wegeninfrastructuur uit te breiden. Zoniet zal het jobverlies van de voorbije jaren onverminderd doorgaan.