Press room

VCB positief over extra geplande investeringen van 13 centrumsteden

Maar planning moet ook tot uitvoering leiden en andere gemeenten moeten volgen  

Uit een recent antwoord van minister Somers op een vraag van Vlaams parlementslid Van Volcem is gebleken dat de 13 centrumgemeenten op basis van hun meerjarenplanning meer zullen investeren. Dat is volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) een positief signaal. De gemeenten krijgen tijdens de komende jaren 4,5 miljard extra middelen van de Vlaamse regering. Maar de Vlaamse regering kon de gemeenten niet ertoe verplichten om die middelen te gebruiken voor investeringen. Uit de meerjarenplanning blijkt dat zij de extra middelen dan toch gaan aanwenden voor extra investeringen. 

Een jaar geleden werd nog vanuit de Vlaamse overheid de idee geopperd dat de overheidsinvesteringen in Vlaanderen opnieuw 5% van het bbp (bruto binnenlands product) zouden moeten bedragen. Vanuit de VCB onderschrijven wij deze idee volledig. Maar dat is alleen realiseerbaar als naast de Vlaamse regering ook de gemeenten voluit kiezen voor meer investeringen. 

Meerjarenplanning is een zaak. Die planning moet ook jaarlijks worden uitgevoerd. Tijdens de vorige bestuursperiode is al gebleken dat investeringsplannen vaker vertraging oplopen, vooral omwille van vergunningsprocedures. Het is dus belangrijk dat de Vlaamse regering de realisatie van de geplande investeringen continu opvolgt. 

De Vlaamse regering beschikt daarvoor over een monitoringinstrument, de zogenaamde BCC (Beleids- en Beheercyclus). Gemeenten moeten hun begrotingscijfers daarin continu meedelen. Dat zorgt voor transparantie, niet alleen naar de Vlaamse regering maar ook naar de kiezers. Die kunnen daardoor volgen in hoeverre hun gemeente al dan niet actief investeert. 

Dat de 13 centrumsteden extra willen investeren, is goed nieuws. Maar ook de bijna 300 andere gemeenten in Vlaanderen moeten volgen. Het is dus belangrijk de meerjarenplannen en de jaarlijkse investeringsplannen van al die andere gemeenten goed op te volgen.