Press room

De bouw werkt al aan de 100 % circulaire economie in de startnota voor de Vlaamse regering

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is aangenaam verrast door de plannen in de startnota voor de regeringsvorming om te komen tot een kringloopeconomie in Vlaanderen. De bouw heeft al grote stappen in die richting gezet. De VCB vraagt dat de bouwsector als volwaardige partner erkend wordt bij de realisatie van dit ambitieuze – maar haalbare – plan.  

In de startnota voor de regeringsonderhandelingen staat: “… We hebben de ambitie om Europese koploper in waterstof te worden en zetten ons in voor een 100 procent circulaire economie …” 

Maar daarmee gaan uitdagingen gepaard, zegt Marc Dillen (directeur-generaal VCB). 

“Vlaanderen recycleert al ongeveer 95 procent van het bouwafval en is daarmee een Europese koploper. Maar nu is het tijd om voluit in te zetten op de bescherming van het milieu en op de kwaliteit en de zuiverheid van de gerecycleerde materialen. Deze zijn noodzakelijk om te komen tot de hoogwaardige toepassingen die een 100 procent circulaire economie mogelijk maken.” 

Er wordt per jaar ongeveer 50 miljoen ton reststoffen geproduceerd in Vlaanderen, baggerspecie niet meegeteld. Grond en bouwafval zijn goed voor 60 % daarvan, 30 miljoen ton. Zonder de bouwsector kan een kringloopeconomie dus niet gerealiseerd worden. 

20 jaar vooruitgang 

De verdichting van de bebouwing die aan de gang is, en het hergebruik van sites bij kernen, zijn opportuniteiten voor Urban Mining. De term sloeg oorspronkelijk vooral op het hergebruik van metalen in afgedankte installaties en toestellen. Maar hij moet volgens de VCB uitgebreid worden tot de bouw in de brede zin van het woord. 

“Maar dan moet het sloopafval gegarandeerd vrij zijn van asbest en andere polluenten. In samenwerking met de overheid heeft de bouw al verschillende systemen uitgewerkt om deze garantie te leveren,” aldus Dillen. 

Al meer dan tien jaar geleden werd een traceringssysteem op poten gezet voor grond. Ongeveer een jaar geleden kwam daar Tracimat bij. Deze organisatie speelt een essentiële rol bij de kwaliteitsbewaking en de tracering van bouw- en sloopafval. 

Vlaanderen als voorbeeld 

Marc Dillen: “Vlaanderen kan zichzelf hiermee manifesteren als een innovatieve Europese regio. Uit het buitenland komt grote interesse, en onze systemen zijn een inspiratiebron voor oplossingen die in andere Europese regio’s toegepast zullen worden.” 

“Dit was alleen mogelijk doordat de overheid de Vlaamse bouwsector erkende als een voortrekker en een volwaardige innovatieve partner. De Vlaamse Confederatie Bouw gaat ervan uit dat de nieuwe regering die samenwerking nog intensifieert.”