Press room

Vlaamse Confederatie Bouw verheugd over investeringen in riolering en waterzuivering

Ook waterhuishouding in (waterzieke) kernen en centra versterken

Vandaag heeft Vlaams minister Van den Heuvel aangekondigd een half miljard euro veil te hebben voor rioleringsprojecten. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is verheugd over deze beslissing aangezien er tegen 2027 nog een hele weg dient afgelegd te worden. Eerder dit jaar heeft de Vlaamse overheid berekend dat er om en bij de vier miljard euro nodig is om zijn engagementen bij de bevolking en het Europese echelon na te komen. Het versterken van het rioleringsstelsel en de verwerking van afvalwater is hoognodig aangezien in 20 % van Vlaanderen het afvalwater ongezuiverd in de natuur loopt. Voorts onderlijnt de VCB dat er ook in onze kernen en centra heel wat investeringen in de waterhuishouding zullen nodig zijn om kwaliteitsvolle verdichting in de toekomst verder mogelijk te maken. Dat kostenplaatje zit nog niet vervat in de vermelde budgetten.

De financiële injectie van Vlaams minister Van den Heuvel is hoognodig om de rioleringswerken in onze regio opnieuw vlot te trekken. We dienen immers een strak ritme aan te houden om tegen 2017 een rioleringsgraad te behalen van 95 %: essentieel om conform de ‘Europese Kaderrichtlijn Water’ de kwaliteit van oppervlaktewater te optimaliseren. VCB wijst bij deze demarche op de cruciale rol van de lokale besturen die dit mee dienen mogelijk te maken. Dat betekent niet alleen de versterking en uitbreiding van de huidige riolering en het aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels tussen regen- en afvalwater, maar ook het verder mogelijk maken van individuele zuiveringsinstallaties voor verder afgelegen woningen.

De voorbije decennia heeft ons land bovendien te weinig geïnvesteerd in zijn infrastructuur. Niet het minst in vergelijking met buurlanden zoals Nederland en Frankrijk. Al sinds het midden van de jaren negentig slaagt de overheid er niet meer in met haar jaarlijkse investeringen de natuurlijke slijtage aan infrastructuur tegen te gaan.

Inzetten op waterrobuuste centra

Waterhuishouding is van groot belang om onze kernen en centra voor te bereiden op meer kwaliteitsvolle verdichting. Meer verdichting betekent nog meer verharding binnen de al verharde en soms waterzieke kernen. Vooral de afvoer van regenwater zal in de toekomst een uitdaging worden. Een goede verdichting waar mens en natuur kunnen samenleven op een beperkte oppervlakte, vereist veel planning en investeringen in groen en meer buffers voor wateropvang. Dit om de leefbaarheid te garanderen en gezinnen niet alleen aan te trekken in steden maar ze ook te behouden. Momenteel is het nog koffiedik kijken welke budgettaire middelen onze overheden zullen dienen vrij te maken.