Press room

Vlaams minister-president en VCB ondertekenen gezamenlijk PPS-charter

Bouwen in publiek- private samenwerking, vanaf nu versterkt met een charter  

Minister-president Geert Bourgeois en afgevaardigden van VCB hebben afgelopen vrijdag het PPS-charter ondertekend op Batibouw. Vlaanderen heeft de laatste 15 jaar een brede ervaring opgebouwd in bouwprojecten die tot stand komen dankzij publiek-private samenwerkingen (PPS). Het succes van die formule hebben de Vlaamse Confederatie Bouw en de Vlaamse regering nu in een PPS-charter gegoten. Dit als model voor toekomstige PPS-projecten van (lokale) besturen en overheidsagentschappen. Niet alleen heeft zo’n PPS-structuur een specifieke eigenheid waarbij de aanbestedende overheid een beroep doet op de expertise en creativiteit van private partners om het project te realiseren. Ook kan het partnership financiering, onderhoud, uitbating, ontwikkelingsrisico enz. inhouden. Van meet af aan goede afspraken en een transparant kader tussen alle partners zijn essentieel om vertrouwen te bewaren, risico’s te reduceren en optimaal resultaat te behalen. Het toepassen van de principes van het PPS-charter leidt tot een win win voor de overheid, de private partners en last but not least de maatschappij.

PPS-charter dankzij 15 jaar best practices 

Bekende voorbeelden van PPS-projecten zijn de ‘scholen van morgen’ - waardoor de schoolinfrastructuur in Vlaanderen met meer dan 180 projecten een ware inhaalrace heeft ingezet - stadsvernieuwingsprojecten, missing links in vervoersinfrastructuur, overheidsgebouwen, zwembaden, sportinfrastructuur, woonprojecten enz. U vindt een mooie selectie terug via de PPS-databank : https://www.pps-databank.be/ 

Zo kan de bouwsector in Vlaanderen buigen op een hele resem schoolvoorbeelden van kwaliteitsvolle stadsvernieuwingen en verdichtingsprojecten. Met de PPS-projecten van de afgelopen 15 jaar kunnen we een fraaie trackrecord voorleggen.

“De lange rij PPS-projecten die de laatste vijftien jaar gerealiseerd zijn, geven aan dat het om een win win gaat voor de samenleving, de overheid en de bouw. De knowhow van de private partners kan ten volle gevaloriseerd worden met een optimaal beheer als gevolg doorheen de hele cyclus van het bouwproject. Niet alleen blijft het kostenplaatje onder controle, ook blijft het gebouw up to date dankzij zorgvuldig onderhoud”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. 

“Bij een PPS engageren publieke en private partijen zich voor een lange tijd om gezamenlijk een project te realiseren en hierbij meerwaarde voor de samenleving te genereren. PPS-projecten gaan vaak gepaard met lijvige contracten die de spelregels van de samenwerking en de risicoverdeling op een heldere en concrete manier trachten vast te leggen. Met dit charter verankeren we 8 principes om de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en private opdrachtnemers bij PPS-projecten bevorderen, zowel op korte als lange termijn.”, aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois. 

Charter lijst leidende principes op voor succesvol PPS-project  

Voor de projecten waarin minstens ontwerp en bouw worden gecombineerd, worden volgende leidende principes vooropgesteld: 

  1. Creëer draagvlak. Een project kan maar succesvol zijn als het goed gedefinieerd en gedragen is door alle betrokken partijen.
  2. Besteed voldoende aandacht aan de voorbereiding, wees duidelijk en open over wensen en doelstellingen en kies de wijze van samenwerking in functie van het te realiseren project.
  3. Zorg voor een sterk projectteam.
  4. Beperk transactiekosten waar mogelijk.
  5. Creëer een klimaat voor gezonde competitie als aandrijver van meerwaarde.
  6. Respecteer de intellectuele eigendomsrechten van kandidaat-inschrijvers
  7. Minimaliseer de risico’s van projecten en verdeel deze bedachtzaam tussen de partijen.
  8. Bewaak de robuustheid van en continuïteit binnen de samenwerking, ook op lange termijn.