Press room

Liever een versterking van het RSV dan een verder doorgevoerd BRV

De Vlaamse Confederatie Bouw raadt de huidige en de volgende Vlaamse regering af om nog verder te werken op basis van het BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De VCB pleit integendeel voor een versterking van het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen). Het RSV is trouwens het enige planningsinstrument met juridische waarde. De VCB heeft beide opties in detail met elkaar vergeleken. Deze vergelijking geeft aan dat een verdere implementatie van het BRV alleen maar nadelen oplevert en hogere woonkosten met zich meebrengt. 

Op 20 juli heeft de Vlaamse regering een strategische visie op het BRV goedgekeurd. Maar deze visie werd goedgekeurd zonder bijbehorend beleidskader. Het BRV heeft daardoor geen juridische waarde. Maar ook in de feiten is het BRV niet werkbaar. Het zal amper 1% extra open ruimte opleveren. Die minimale winst zal bovendien in belangrijke mate het wonen en werken van de Vlamingen viseren en een grote maatschappelijke kost met zich meebrengen. 

Door in de knooppunten leefbare projecten op te zetten zullen gezinnen er eerder naartoe trekken dan door eigendommen te beperken, te neutraliseren en te laten uitdoven. De VCB raadt de huidige en de nieuwe Vlaamse regering af om met het BRV verder te werken en pleit eerder voor een versterking van het RSV, het enige planningsinstrument dat nog altijd juridische waarde heeft. 

De VCB heeft een gedetailleerde afweging gemaakt tussen enerzijds een versterking van het huidige RSV en anderzijds het BRV en zijn termijnen. Het BRV vertoont tal van nadelen. Bestaande infrastructuur blijft daardoor onderbenut. Schrapping van vele harde bestemmingen zal tot hoge schadevergoedingen leiden. Heel wat eigenaars zullen de waarde van hun eigendom aangetast zien. Het renovatieritme wordt erdoor vertraagd. 

Bij de burgers leidt het BRV tot grote onzekerheid. Wonen in de kernen verplichten zal het woonaanbod in de kernen onbetaalbaar maken. Overhaaste verdichting zal nog meer gezinnen uit de steden doen vluchten. Bij het BRV primeren verbodsbepalingen op sensibilisering. Stedelijke verdichting moet ten gevolge van het BRV versneld gebeuren en zal daardoor aan kwaliteit inboeten. Een top-downbenadering miskent de mogelijke rol van de gemeenten. De bescherming van bestaande bebouwing dreigt te worden verwaarloosd. Ontbrekende rioleringen dreigen niet meer te worden aangelegd en voor bestaande woningen dreigen ook andere beschermingsmaatregelingen  tegen wateroverlast, zoals extra dijken, achterwege te blijven. 

Een versterking van het RSV daarentegen zal uitgaan van continuïteit, zekerheid en een duidelijke taakverdeling met de gemeenten, van betaalbaar wonen binnen en buiten de kernen en van een kwaliteitsvolle verdichting. De versterking zal lopende verdichtingsprocessen versterken in plaats van ze te doorkruisen, energetische renovatie in de hand werken, bij de bevolking op meer draagvlak kunnen rekenen en bijdragen tot de realisatie van de Europese waterrichtlijn.

>>> Klik hier voor de vergelijkende tabel

>>> Klik hier voor meer info op de blog ruimte voor mensen