Press room

Lagere schenkingsrechten zullen wit renovatiewerk bevorderen

Inspectie Financiën vergeet terugverdieneffect door extra gefactureerde bouwwerken 

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) gelooft dat de sterk verlaagde schenkingsrechten wel degelijk een hoog terugverdieneffect voor de Vlaamse begroting zullen teweegbrengen, in tegenstelling tot de Inspectie van Financiën, en daarenboven een gunstig effect op de tewerkstelling zullen hebben, wat de inspectie vergeet te vermelden. Door de lagere schenkingsrechten zal heel wat onroerend goed verschuiven van een oudere naar een jongere generatie die meer dan de ouderen bereid zal zijn om de woning energiezuiniger te maken. Omdat de renovaties gepaard moeten gaan met facturen om van lagere rechten gebruik te kunnen maken, zullen zij de overheid extra inkomsten op het vlak van btw en sociale bijdragen opleveren.  

Als er in Vlaanderen al geschonken wordt, gaat het grotendeels om een schenking van roerend goed. Schenkingen van onroerend goed brengen de Vlaamse overheid momenteel niet veel meer dan 100 miljoen euro op terwijl schenkingen van roerend goed ongeveer 200 miljoen euro per jaar opbrengen. De tarieven voor de schenking van onroerend goed waren tot nu toe dan ook zo hoog dat amper werd geschonken.  

De verlaagde rechten kunnen het aantal schenkingen van onroerend goed alleen maar verhogen. Doordat de huidige schenkingsrechten op onroerend goed amper iets opbrengen, is het risico op mindere opbrengsten uitermate beperkt. Toen in 2004 voor schenkingen van roerend goed lagere tarieven van toepassingen werden, verdrievoudigden de inkomsten voor de overheid. We gaan ervan uit dat bij lagere tarieven voor de schenking van onroerend goed hetzelfde fenomeen zal plaatsvinden. 

De verlaging komt trouwens een zeer brede laag van de bevolking ten goede. Ongeveer drie vierden van de Vlamingen zijn eigenaar van een eigen woning en kunnen dus onroerend goed schenken.  

Bovendien huurt circa 20% van de Vlamingen op de private huurmarkt. Die wordt gedomineerd door eigenaars die buiten hun eigen woning slechts een of twee huizen, flats of studio’s bezitten. Vaak gaat het om zelfstandigen die met de huurinkomsten uit dit extra huis of appartement hun karig pensioen aanvullen. Ook voor de schenking van een huurwoning gelden volgens het ontwerp van decreet lagere tarieven. Om die tegen een gunstig tarief te kunnen schenken moet de verhuurder niet langer verkopen en dan de inkomsten uit de verkoop cash schenken. Dit betekent dat het aantal huurwoningen op peil kan blijven, wat vooral ten goede komt aan de minder gegoede gezinnen die zich geen eigen woning kunnen veroorloven. 

De woning moet dan wel beantwoorden aan de Vlaamse kwaliteitseisen. Dit betekent onder meer dat zij degelijk geïsoleerd moet zijn. De VCB gaat er bovendien van uit dat bij de schenking van onroerend goed heel vaak gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid om een extra verlaging te krijgen als de begunstigde binnen vijf jaar renoveert. De energiebesparende renovatie moet minstens 10.000 euro bedragen. Dit zal het aantal grondige renovatiewerken sterk doen toenemen en de CO2-uitstoot van bestaande woningen sterk doen dalen. 

Daarenboven zal de begunstigde de renovatiewerken met facturen moeten staven. Op die manier zal de maatregel zwartwerk en sociale dumping tegengaan en aldus voor de overheid extra inkomsten opleveren in de vorm van bijkomende btw- en RSZ-bijdragen. 

Zodra het Vlaams parlement de verlaging heeft goedgekeurd, zal hierrond een campagne moeten worden gevoerd. Het succes van de verlaging hangt immers af van de mate waarin zij bekend geraakt bij een breed publiek. Omwille van de voordelen die de maatregel voor bouw en maatschappij oplevert, heeft de VCB zich alvast geëngageerd om tot een ruime bekendmaking bij te dragen.