Press room

In twee jaar 7.500 minder jobs voor bouwarbeiders in Vlaanderen

Vlaamse doelgroepenkorting moet aanwerving van eigen jongeren stimuleren

In twee jaar tijd zijn in de Vlaamse bouw circa 7.500 arbeidersjobs verloren gegaan. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) pleit er dan ook voor dat de Vlaamse overheid de aanwerving van jongeren in de bouw met een substantiële loonkorting zou ondersteunen en tegelijk voor hen maximaal een IBO (Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming) zou toestaan. In een conceptnota had de Vlaamse regering voorgesteld om voor de loonkorting voor jongeren een loongrens van 2.300 euro te hanteren. In dat geval dreigen zeer weinig jongeren in de bouw in aanmerking te komen en zullen bouwbedrijven nog meer dan nu buitenlanders aanwerven. De VCB dringt aan op een bijsturing. 

De doelgroepenkorting voor jongeren die de Vlaamse regering in haar conceptnota heeft voorgesteld, bedraagt 1.150 euro per kwartaal tijdens het eerste jaar. Dit komt neer op een korting van ongeveer 16% op het loon van een beginnende arbeider. De werkgever kan hierdoor dus een significante besparing realiseren.  

Als een werkgever vooraleer een werkzoekende aan te werven hem in het bedrijf gedurende een aantal maanden een IBO laat volgen, moet hij tijdens de duur van de IBO enkel een productiviteitspremie betalen. IBO en doelgroepenkorting samen zijn belangrijke stimuli voor bouwbedrijven om nog eigen jongeren aan te werven.  

Dat blijkt ook uit de cijfers. Van de 14.700 IBO’s die gedurende de laatste twaalf maanden werden gerealiseerd, hadden ongeveer 16% betrekking op de bouw. In 2014 hebben in de bouw 2.419 IBO’s plaatsgehad. Dat is 19% meer dan in 2013. Toen werden in de bouw 2.028 IBO’s afgesloten. De bouw was en blijft vooralsnog een grote gebruiker van IBO’s. Bij maar liefst 58% van de IBO’s voor bouwarbeiders gaat het om jongeren van minder dan 25 jaar. Dat is precies de doelgroep van de Vlaamse korting voor jongeren.  

Maar als de Vlaamse regering haar eerste voorstel van loongrens voor de doelgroepenkorting voor jongeren op 2.300 euro handhaaft en bovendien uitgaat van een theoretisch referteloon in plaats van reële lonen, dreigen de bouwbedrijven voor de aanwerving van jonge arbeiders nog nauwelijks voor de korting in aanmerking te komen. 

Dankzij IBO tweede kans 

Bovendien is IBO in de bouw in belangrijke mate een instrument om werkzoekenden zonder getuigschrift van de derde graad secundair onderwijs een tweede kans te bieden. Ongeveer 41% van de IBO’s in de bouw heeft geen getuigschrift van de derde graad. Circa 14,5% heeft enkel een getuigschrift van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs en circa 26,5% heeft hoogstens een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs. 

IBO is een instrument voor aanwerving. Na de IBO moet de werkgever de IBO-cursist immers voor minstens evenveel maanden tewerkstellen. Als in de bouw de aanwerving van jongeren minder aantrekkelijk wordt doordat de doelgroepenkorting voor jongeren grotendeels wegvalt, zal ook het aantal IBO’s in de bouw er fors op achteruitgaan.

De Vlaamse regering heeft met de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken om op jaarbasis 16.000 IBO-overeenkomsten te realiseren. Dit objectief heeft de VDAB tot nu toe nog niet kunnen bereiken. Vermits de bouwsector een van de belangrijkste gebruikers van IBO’s is, dreigt deze doelstelling nog moeilijker haalbaar te worden. Dan zullen werkgevers in de bouw nog meer dan nu een beroep doen op buitenlandse arbeidskrachten. 

Vraag naar aangepaste voorwaarden 

Concreet vraagt de VCB dat de Vlaamse regering de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de doelgroepkorting voor jongeren aanpast: ofwel door de loongrens in het algemeen op te trekken tot 2.500 euro, ofwel door voor de bouwsector een forfaitaire korting toe te passen, ofwel door de loongrens anders te berekenen dan de RSZ tot nu toe gewoon was.  

Arbeiders worden per uur betaald. In bepaalde kwartalen zitten zij boven de loongrens en in andere eronder, onder meer omwille van het weerverlet. Voor bouwarbeiders is een vast bedrag per kwartaal dan ook geen goede maatstaf. Op die manier worden zij benadeeld tegenover bedienden die een even hoog loon krijgen maar gelijkmatiger worden uitbetaald.