In de kijker

Relance van de bouw is broodnodig voor economische heropstart van Vlaanderen

Een euro in de bouw vermenigvuldigt zich onmiddellijk binnen Vlaamse economie maar orderboeken van bouwbedrijven te weinig gevuld in komende maanden     

De Vlaamse Confederatie Bouw heeft berekend wat een relanceplan met toereikende maatregelen kan teweeg brengen voor de economie in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat elke euro die de overheid investeert in de bouw, zich binnen de sector onmiddellijk vervijfvoudigd dankzij bijkomende overheids- en private investeringen. Uit de analyse blijkt dat 480 miljoen euro aan gebudgetteerde, gerichte overheidsuitgaven aanleiding zullen geven tot 2,8 miljard euro aan investeringen in de meest uiteenlopende bouwactiviteiten. Bovendien vormt dit een ware motor voor de activiteiten binnen toeleveringssectoren en de tewerkstelling. Die toegevoegde waarde kan geraamd worden op meer dan een verviervoudiging van de eigenlijke bouwactiviteit: een boost van meer dan 11 miljard euro voor de economie in Vlaanderen. en dat is nog zonder de gunstige duurzaamheidseffecten gerekend op het vlak van onder meer onderhoud, energie en milieu. Maar een toereikend relanceplan is hoogst noodzakelijk om die hefboomfunctie van de bouwsector voldoende uit te spelen.  

De orderboeken van de bouwbedrijven hebben enorm te lijden gehad onder de coronacrisis. Uit een recente VCB-enquête blijkt dat iets meer dan de helft van de bouwbedrijven de gevolgen aan den lijve ondervinden. En ook de klantencontacten zijn met meer dan de helft teruggelopen, wat op korte termijn weinig beterschap in het vooruitzicht stelt. En dat is slecht nieuws voor de hele economie in Vlaanderen. Om die situatie versneld om te draaien, is op Vlaamse niveau dringend een doortastend relanceplan nodig voor de bouwsector complementair aan het federale relanceplan. Dat vergt een combinatie van maatregelen die enerzijds het vertrouwen in de markt herstellen en anderzijds stimulansen bieden om versneld in bouwprojecten te investeren. Bovendien zijn die aanmoedigingen hoognodig om eveneens de klimaatuitdaging en de circulaire economie in Vlaanderen verder op, de rails te krijgen. Het gaat in heel wat gevallen om het versterken en versnellen van bestaande maatregelen. 

Quick wins die VCB naar voren schuift en die alleen al in 2020 en in 2021 een grote impact zullen hebben:

  • Tijdelijke verhoging van de premie voor sloop en heropbouw
  • Tijdelijke bijkomende verlaging van de registratierechten bij versnelde energetische renovatie
  • Het versterkt ondersteunen van gemeenten om de verplichte energetische renovaties van hun niet-woongebouwen versneld te realiseren
  • Het vrijwaren en het tijdelijk optrekken van investeringen in onderhoud van infrastructuur en groenvoorziening
  • Met een aangepaste verzekering gewaarborgd wonen op korte termijn het vertrouwen in de woningmarkt opnieuw opkrikken: zowel bij particulieren als bij financiers.

Deze maatregelen hebben samen met de gevraagde federale relancemaatregelen - zoals een noodzakelijke btw-verlaging - een significante impact op de economische groei.

Grafiek : Investeringen in bouw en duurzaamheid creëren een bijkomende economische groei van meer dan 2% voor 2020 en 2021

grafiekrelance.jpg

De grafiek geeft de investeringen weer die de Vlaamse overheid moet uitvoeren in 2020 en 2021. We houden hier nog geen rekening met terugverdieneffecten en duurzaamheidseffecten. Zo verwachten we bijvoorbeeld dat deze investeringen de nood aan toekomstige onderhoudskosten sterk zal verminderen doordat we een beter beheer kunnen doen van het patrimonium en groen. Deze investeringen dragen ook bij tot de doelstellingen rond hernieuwbare energie, CO2 uitstoot en waterbeheer. Ook hier verwachten we in de toekomst positieve effecten: lagere uitstoot, lagere energiefactuur, meer kwaliteitsvolle natuur en steden.

Volgens Gert Peersman, prof. economie aan de UGent, kan een investering van 1 euro zorgen voor een toename in de economische activiteit van 2 tot 4 euro. In crisistijd sluit deze multiplicator eerder aan bij de bovengrens. In 2018 was het BBP in Vlaanderen bijna 270 miljard euro. De investering in bouw en duurzaamheid kan een bijkomende economische groei per jaar creëren van meer dan 2% voor 2020 en 2021.

>>> Lees hier het gedetailleerde VCB-relanceplan